NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังที่สองในโครงการไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒, อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี – พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre อาคารหลังที่สองในโครงการไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ ภายใต้การบริหารจัดการของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre บนพื้นที่ ๔,๕๐๐ ตารางเมตรของโครงการไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย หรือ Digital Park Thailand (EECd) ภายใต้การบริหารจัดการของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกราบทูลรายงานการก่อสร้างฯ

สำหรับ อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre คือหนึ่งในกลุ่มอาคารสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โครงการไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยดีป้า ร่วมกับภาคเอกชน และภาคการศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๓๐ ไร่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย ในตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อาคารดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งเป็นพื้นที่ต่อยอดธุรกิจ รองรับชุมชนของบรรดาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup Community) ซึ่งอาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre ถือเป็นอาคารหลังที่สองต่อจากอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก และศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (depa Office and Intelligent Operation Centre: IOC) ที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ในส่วนของ โครงการไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการดึงดูด สร้างแรงจูงใจ และความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศที่เข้มแข็ง เอื้อต่อการลงทุน โดยเชื่อมโยงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกในสาย IoT, Data Science, AI, Robotic, ๕G, Cloud ฯลฯ เข้ากับดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น FinTech, AgTech, TravelTech, HealthTech, EdTech และ GovTech เพื่อให้เกิดการรังสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และนำไปสู่การทดสอบ ทดลอง ก่อนก้าวสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เป็นแรงผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน ซึ่งภายในโครงการฯ จัดสรรพื้นที่ออกเป็น ๕ อาคาร ประกอบด้วย

๑. อาคาร depa Digital One Stop Service

๒. อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre (ไอโอที๑)

๓. อาคาร Digital Innovation Centre (ไอโอที๒)

๔. อาคาร Digital Edutainment Complex (ไอโอที๓)

๕. อาคาร Digital Go Global Centre (ไอโอที๔) จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า นำเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วยการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตร อาทิ อากาศยานไร้คนขับ เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวอัตโนมัติ และระบบจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร สาขาเมืองอัจฉริยะที่มีการจัดแสดงระบบแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการขนส่งในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง การจำลองการปลูกพืชผักด้วยเทคโนโลยี IoT ของสาขาชุมชนโดยผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแปรรูป อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และชมรมธีราทรเพื่อคนพิการ การจัดแสดงระบบการบริหารจัดการข้อมูลโดยผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และนิทรรศการไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต

Loading

ข่าวสารล่าสุด