NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

“ดีป้า” ลงพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างตึกสาขาภาคตะวันออก งวดที่ 9 ตาม พรบ.การจัดจ้างฯ

21 เมษายน 2563, จังหวัดชลบุรี – นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานก่อสร้างตึกสาขาภาคตะวันออก อาคารหลังแรกใน Thailand Digital Valley เพื่อตรวจรับงานจ้างงวดที่ 9 ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก พรก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ไม่ใช้บังคับแก่ “การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ” ซึ่งงานแล้วเสร็จตามขอบเขตสัญญาจ้างฯ ได้แก่

1. ดำเนินการก่อผนังอิฐชั้นดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

2. ดำเนินการติดตั้งวงกบไม้ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้น 4 และชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จ

3. ดำเนินการปูกระเบื้องผนังห้องนํ้าชั้น 3 และชั้น 4 แล้วเสร็จ

4. ดำเนินการจัดทำผนังยิปซั่มบอร์ด ฝ้าเพดาน ชั้น 3 แล้วเสร็จ

5. ดำเนินการฉาบปูนผนังภายนอกอาคารด้านหน้า และด้านข้างซ้ายแล้วเสร็จ

6. ดำเนินการติดตั้งวงกบประตูอลูมิเนียมภายในอาคารชั้น 1 และชั้น 2 แล้วเสร็จ

7. ดำเนินการเทปูนทราย และขัดพื้นขัดมัน ชั้น 3 แล้วเสร็จ

โดยความคืบหน้างานก่อสร้างภาพรวมแล้วเสร็จสะสมอยู่ที่ 63.28% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่ปรับ 0.35% ทั้งนี้ อุปสรรคในงานก่อสร้างที่สำคัญคือ สถานการณ์ภัยแล้ง เกิดการขาดแคลนน้ำใช้ เนื่องจาก อำเภอศรีราชาเป็นพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญาจ้าง ซึ่งคงเหลือ 3 งวดสุดท้าย โดยกำหนดก่อสร้างตึกจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างในเดือนกรกฎาคม 2563

Loading

ข่าวสารล่าสุด