NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

“ดีป้า” ควงสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญในภาคตะวันออก

3-4 ธันวาคม 2563, จังหวัดชลบุรี – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ และนายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี พาผู้แทนสำนักงบประมาณกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน 3 โครงการสำคัญ (Mega Project) ของดีป้าในการขับเคลื่อนพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล พื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาระบบท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Port) ท่าเรือแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และคณะ ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรของการท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของระบบขนส่งตู้สินค้าใหม่ให้กระจายตัวไปในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม ลดการสูญเสียทรัพยากร และเกิดประโยชน์แก่ชุมชน พร้อมกันนี้ ยังนำระบบการจองเวลาล่วงหน้าในการนำรถบรรทุกเข้ามารับ-ส่งสินค้าภายในเขตท่าเรือมาใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับท่าเรือชั้นนำในระดับสากล

2. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่ออีอีซี (Digital Academy Thailand (DAT)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, อ.อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศฯ และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าในโครงการซึ่งแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ 1.การจัดตั้ง DAT 2.การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฯ  3.พัฒนาหลักสูตร 3 ระดับ ตั้งแต่ Basic, Intensive และ Advance

3. โครงการก่อสร้าง Thailand Digital Valley (TDV) ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (EECd) เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค เอื้อต่อการลงทุน และช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน โดยปัจจุบันอาคารหลังแรก ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว และจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกตามพันธกิจของดีป้าอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ดีป้า ได้นำไปใช้อย่างมีความคุ้มค่าและได้กระจายงบประมาณ ลงสู่พื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทย (People First) ซึ่งปัจจุบันดีป้า ได้รายงานให้สำนักงบประมาณรับทราบถึงผลการดำเนินงาน และเล็งเห็นถึงความสำคัญ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของดีป้า เพื่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง

Loading

ข่าวสารล่าสุด