“ดีป้า” ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารหลังแรก Thailand Digital Valley – depa Digital One Stop Service (สาขาภาคตะวันออก) งวดที่ 11 ตาม พรบ. การจัดจ้างฯ โดยอาคารฯ ใกล้จะสร้างแล้วเสร็จ คงเหลืออีก 1 งวดสุดท้าย

วันที่ 9 มิถุนายน 2563, จังหวัดชลบุรี - นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานก่อสร้าง อาคารหลังแรก จาก 5 อาคารในพื้นที่ Thailand Digital Valley ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานและศูนย์ depa Digital One Stop Service (DOSS) สาขาภาคตะวันออก โดยปัจจุบันงานถึงงวดที่…

Continue Reading“ดีป้า” ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารหลังแรก Thailand Digital Valley – depa Digital One Stop Service (สาขาภาคตะวันออก) งวดที่ 11 ตาม พรบ. การจัดจ้างฯ โดยอาคารฯ ใกล้จะสร้างแล้วเสร็จ คงเหลืออีก 1 งวดสุดท้าย

“ผอ.ใหญ่ ดีป้า” ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร Thailand Digital Valley ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย หรือ Digital Park Thailand (EECd) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

15 พฤษภาคม 2563, จังหวัดชลบุรี -  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร Thailand Digital Valley ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย หรือ Digital Park Thailand (EECd) โดยอาคารหลังแรก depa Digital One Stop Service…

Continue Reading“ผอ.ใหญ่ ดีป้า” ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร Thailand Digital Valley ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย หรือ Digital Park Thailand (EECd) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

“ดีป้า” ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารหลังแรก “สำนักงานฯ สาขาภาคตะวันออก” งวดที่ 10 ซึ่งใกล้แล้วเสร็จ จาก 5 อาคารในพื้นที่ Thailand Digital Valley ตาม พรบ.การจัดจ้างฯ

12 พฤษภาคม 2563, จังหวัดชลบุรี - นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานก่อสร้าง อาคารหลังแรก จาก 5 อาคารในพื้นที่ Thailand Digital Valley ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานและศูนย์ depa Digital One Stop Service (DOSS) สาขาภาคตะวันออก ให้ประชาชนเข้าถึงบริการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายและสะดวก และเป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดิจิทัล…

Continue Reading“ดีป้า” ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารหลังแรก “สำนักงานฯ สาขาภาคตะวันออก” งวดที่ 10 ซึ่งใกล้แล้วเสร็จ จาก 5 อาคารในพื้นที่ Thailand Digital Valley ตาม พรบ.การจัดจ้างฯ

“ดีป้า” ลงพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างตึกสาขาภาคตะวันออก งวดที่ 9 ตาม พรบ.การจัดจ้างฯ

21 เมษายน 2563, จังหวัดชลบุรี - นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานก่อสร้างตึกสาขาภาคตะวันออก อาคารหลังแรกใน Thailand Digital Valley เพื่อตรวจรับงานจ้างงวดที่ 9 ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก พรก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ไม่ใช้บังคับแก่ “การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ…

Continue Reading“ดีป้า” ลงพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างตึกสาขาภาคตะวันออก งวดที่ 9 ตาม พรบ.การจัดจ้างฯ

ผอ.ใหญ่ ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหลังแรก Thailand Digital Valley พร้อมมอบนโยบายเร่งส่งเสริมสนับสนุนพาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจและ COVID-19

27 มีนาคม 2563, อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหลังแรก Thailand Digital Valley อาคารสำนักงานฯ สาขาภาคตะวันออก โดยปัจจุบันงานมีความคืบหน้าถึงงวดที่ 8 คิดเป็น 56.92% ของปริมาณงานทั้งหมด เร็วกว่าแผน 0.33% และอาคารหลังที่ 2 อาคารสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT…

Continue Readingผอ.ใหญ่ ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหลังแรก Thailand Digital Valley พร้อมมอบนโยบายเร่งส่งเสริมสนับสนุนพาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจและ COVID-19

“ดีป้า” ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง Thailand Digital Valley

18 มีนาคม 2563, จังหวัดชลบุรี - นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง Thailand Digital Valley ณ ตึก 1 อาคารสำนักงานสาขาภาคตะวันออก ศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC) และตึก 2 อาคารสถาบันไอโอที 1 ปัจจุบันตึก IOC ก่อสร้างแล้วเสร็จตามขอบเขตงานจ้างฯ งวด…

Continue Reading“ดีป้า” ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง Thailand Digital Valley

“ผอ.ใหญ่” ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง Thailand Digital Valley

6 มีนาคม 2563, จังหวัดชลบุรี - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง Thailand Digital Valley ณ ตึก 1 อาคารสำนักงานสาขาภาคตะวันออก ศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะภาคตะวันออก (IOC) ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จตามขอบเขตงานจ้างฯ งวด 6 ได้แก่ 1.ดำเนินการหล่อคอนกรีตเสาอาคารถึงระดับ…

Continue Reading“ผอ.ใหญ่” ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง Thailand Digital Valley

“ดีป้า” ตะวันออก ต้อนรับคณะบีโอไอ หารือแนวทางการส่งเสริม Thailand Digital Valley พร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน

12 กุมภาพันธ์ 2563, จังหวัดชลบุรี – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย นายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการของสำนักงาน, นางรัชนี เอี่ยมฐานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์, ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และ นางสาวจารุวรรณ เจตเกษกิจ ผู้จัดการสาขาภาคตะวันออก ให้การต้อนรับนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยดีป้า…

Continue Reading“ดีป้า” ตะวันออก ต้อนรับคณะบีโอไอ หารือแนวทางการส่งเสริม Thailand Digital Valley พร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังที่สองในโครงการไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒, อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre อาคารหลังที่สองในโครงการไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ ภายใต้การบริหารจัดการของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre…

Continue Readingพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังที่สองในโครงการไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์

“ดีป้า” ตรวจความพร้อมก่อนวันจริง พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre

21 ธันวาคม 2562, จังหวัดชลบุรี – นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วยผู้เเทนจากกองพระราชพิธี และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัยของสถานที่ สำหรับการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre ในวันพรุ่งนี้  (22 ธันวาคม 2562) นอกจากนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ยังเป็นประธานในการประชุมตรวจรับการก่อสร้างอาคาร DOSS ในพื้นที่ Thailand Digital…

Continue Reading“ดีป้า” ตรวจความพร้อมก่อนวันจริง พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre