NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

ดีป้า เปิดบ้านรับเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน Thailand Digital Valley: Prepare for TAKEOFF เร่งหารือแนวทางขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศ

2 มิถุนายน 2566, จังหวัดชลบุรี – ดีป้า ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงาน Thailand Digital Valley: Prepare for TAKEOFF เดินหน้าขยายความร่วมมือการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ – เอกชน ภายใต้โครงการ Thailand Digital Valley ศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย และส่งเสริมให้คนไทยก้าวไปสู่เวทีระดับโลกในบทบาทเจ้าของเทคโนโลยี คาดจะเกิดการจ้างงานด้านดิจิทัลในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย สร้างมูลค่าการลงทุนภายในประเทศมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Digital Valley: Prepare for TAKEOFF ด้วยความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายอมฤต ฟรานเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Center ในโครงการ Thailand Digital Valley อำเภอศรีราชา

ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งมั่นสร้างสรรค์ระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีโครงการ Thailand Digital Valley เป็นหมุดหมายสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ แต่การดำเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นงาน Thailand Digital Valley: Prepare for TAKEOFF จึงถูกจัดขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงดิจิทัลสตาร์ทอัพ และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลของไทย

Thailand Digital Valley จะเป็นพื้นที่ที่จะสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลสำคัญซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต โดยเป็นทั้งศูนย์กลางการออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Devices) อาทิ Drone และ IoT เทคโนโลยีด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงเทคโนโลยี  5G, AI, Blockchain, Cloud Innovation, Software Convergence, Digital Services และ Digital Contents


นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครบวงจรที่ ดีป้า เตรียมไว้ให้แล้ว เพื่อสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ดีป้ายังเตรียมสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือภาษี อาทิ Smart VISA, Long-term Residence (LTR) ฯลฯ ให้กับผู้ที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลใน Thailand Digital Valley อีกด้วย


Thailand Digital Valley จัดสรรพื้นที่ออกเป็น 5 อาคาร รวมพื้นที่ใช้สอย 86,000 ตารางเมตร 

ประกอบด้วย อาคาร TDV1: depa Digital One Stop Service ขนาดพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2563 โดยเป็นพื้นที่ทำการ ดีป้า ภาคตะวันออก และยังเป็นที่ตั้งหลากหลายบริษัทดิจิทัลสตาร์ทอัพ และบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย บัญชี และธุรกิจ 

อาคาร TDV2: Digital Startup Knowledge Exchange Center หรือ ดินแดนสวรรค์ของเหล่าดิจิทัลสตาร์ทอัพจากทั่วทุกมุมโลก (The Paradise of Every Nationality Startup) ขนาดพื้นที่ 4,500 ตารางเมตร ซึ่ง ดีป้า สร้างสรรค์อาคารแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านดิจิทัล รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่จะสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการต่อยอดธุรกิจให้กับเหล่าดิจิทัลสตาร์ทอัพ ซึ่งปัจจุบันมีผู้จองสิทธิการใช้บริการเต็มพื้นที่แล้ว อาทิ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด, และ บริษัท จอยมาร์ท จำกัด เป็นต้น 

และเตรียมพบกับอาคาร TDV3: Digital Innovation Center ศูนย์นวัตกรรมสมบูรณ์แบบ ทั้งสาย ฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์, เทคโนโลยีสื่อสาร, เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูล, ดิจิทัลเซอร์วิส, และดิจิทัลคอนเทนต์ รวมทั้งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่รวบรวมดิจิทัลสตาร์ทอัพเอาไว้มากที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร และ อาคาร TDV4: Digital Edutainment Complex ขนาดพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร อาคาร TDV5: Digital Go Global Center พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร ที่จะทยอยแล้วเสร็จปีหน้าเป็นต้นไป


“โครงการ Thailand Digital Valley จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับระบบนิเวศด้านดิจิทัลของไทยให้เข้มแข็งและพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) อีกทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ เพราะเป็นพื้นที่ที่จะสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุน และผลักดันให้เกิดศูนย์กลางความร่วมมือด้านการค้าระดับสากล ส่งเสริมให้คนไทยสามารถก้าวไปสู่เวทีระดับโลกในบทบาทเจ้าของเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นจะนำไปสู่การใช้งานจริง รองรับภาคอุตสาหกรรมและปริมาณความต้องการใช้ดิจิทัลโซลูชันจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่อยู่ระหว่างการยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งเราประเมินว่า การดำเนินงานทั้งหมดจะทำให้เกิดการจ้างงานด้านดิจิทัลในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย สร้างมูลค่าการลงทุนภายในประเทศมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว


โดยผู้ที่ร่วมงานยังได้รับทราบบทบาทและภารกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ จากประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และข้อมูลสิทธิประโยชน์และแนวทางส่งเสริมการลงทุนสำหรับนักลงทุนและบริษัทเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ จาก ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล) ต่อยอดด้วยเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดดิจิทัล จากผู้บริหารจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท จอยมาร์ท จำกัด นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมอาคาร TDV2: Knowledge Exchange Center นำโดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล) และเข้าร่วมงานกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิดและต่อยอด ความร่วมมือในการสร้างสรรค์ดิจิทัลต่อไปในอนาคต 


สำหรับผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Digital Valley สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่: https://tdv.depa.or.th/หรือ ติดต่อได้ที่ E-MAIL: [email protected] หรือ โทร: 02-026-2333

Loading

ข่าวสารล่าสุด