NEWS AND ACTIVITIES

ข่าวสารและกิจกรรม

depa ร่วมกับ สถานทูตไทยประจำนิวซีแลนด์ ร่วมยกระดับนวัตกรรมการเกษตรและอาหารของไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ และทีมงานฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากนิวซีแลนด์ นำโดยนายวีร์ ชาญสง่าเวช ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน และคณะผู้บริหารจากนิวซีแลนด์ประกอบด้วย Mr. Stu Chapman จากบริษัท PinnacleAg ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกปศุสัตว์ไปทั่วโลก, Mr. Cody Ellingham จากบริษัท Hortplus ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์มสภาพอากาศและตรวจสอบโรคพืช, Ms. Ngarie Scartozzi จากบริษัท eClean ดำเนินธุรกิจ Start up เกี่ยวกับการปรับปรุงแหล่งน้ำโดยใช้เทคโนโลยีและประโยชน์จากแบคทีเรีย และ Mr. Steve Brooker จากบริษัท Southern Humates ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปุ๋ยการเกษตรหรืออินทรีย์สารที่ใช้เป็นสารสำหรับปรับปรุงดิน.

ดร.รัฐศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่คณะผู้บริหารจากนิวซีแลนด์ได้เดินทางมายังประเทศไทย และได้ให้ความไว้วางใจ depa ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และได้บรรยายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นภาพรวมบทบาทของ depa ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เช่นเดียวกับทางนิวซีแลนด์ ที่ทาง depa ให้ความสำคัญและต้องการเชื่อมโยงการเป็นพันธมิตร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและนิวซีแลนด์ และขอบคุณผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ นักวิชาการและผู้บริหารจากบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยที่เห็นความสำคัญ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ผู้ประกอบการ นักวิชาการและผู้บริหารคนไทยได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันกับนิวซีแลนด์ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหารของไทยต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารจากนิวซีแลนด์เข้าเยี่ยมชม Thailand Digital Vally โดยทีมงานจากสำนักจัดการสินทรัพย์ดีป้า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคตะวันออก และฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมแนะนำพื้นที่ นำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยเจรจาเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนและผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ จากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย เพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น

#depaThailand #AgriTech #innovation #TDV #Thailand #Newzealand

Loading

ข่าวสารล่าสุด